GDPR ochrana osobných údajov zakladné informácie

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre subjekt údajov (pre dotknutú osobu), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679-GDPR- General Data Protection Regulation

1. Prevádzkovateľ - Správca údajov je František Scherbaum - 1. Cestovná agentúra, ďalej len "1. Cestovná agentúra", so sídlom Račická 91, 413 01 Dobříň, Česká Republika. Zapísaný v živnostenskom registri Roudnice nad Labem pod číslom ID RZP 3523797, IČO: 88383865.

2. Zodpovedná osoba našej cestovnej agentúry je František Scherbaum, majiteľ spoločnosti. Adresa na doručovanie písomností je prevádzka 1. Cestovní agentúra, Jungmannova 1033, 41301 Roudnice nad Labem, elektronická adresa je: agentura@1-cestovni.cz.

3. Subjekt údajov je osoba, ktorá využíva služby 1. Cestovnej agentúry a poskytuje osobné dáta pre následné spracovanie. Prípadne právneho zástupcu dieťaťa, ktorý využíva služby 1.Cestovnej agentúry.

4. Účel, právny základ a právne tituly pre GDRP: spracovanie osobných údajov je prevádzkovanie činnosti cestovnej agentúry podľa zákona 159/99 Sb, ktorý novelizuje zákon 159/99 Sb v súlade s § 5 zákona č. 101/2002 Sb. o ochrane osobných údajov a ďalej právne tituly podľa smernice GDPR článok 6 odstavec 1 sú - pri dopyte produktov a zakúpení produktov 1. Cestovnej agentúry - Plnenie zmluvy a následné Plnenie právne - zákonná povinnosť a okrajovo sa využíva právny titul článku 6 odstavec 1.f - Oprávnený záujem.

5. Zoznam osobných údajov, ktoré spracovávame bez súhlasu subjektu údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu, ŠPZ - v prípade zakúpenia parkovania, pokiaľ to parkovisko vyžaduje. Pokiaľ spracovávame ďalšie údaje, napríklad týkajúce sa zdravia - spracovávajú sa iba v rozsahu nevyhnutného k pomoci pri riešení poistných udalostí, alebo v prípade nevyhnutného pre plnenie Zmluvy o zájazde v prípade špeciálnych požiadaviek pre  špeciálne typy ubytovania, transferu a služieb v lietadle.

6. Doba uchovávania osobných údajov: 1. Cestovná agentúra bude uchovávať osobné údaje maximálne po dobu 15 rokov. V prípade právneho titulu - Oprávnený záujem po dobu nevyhnutnú, pre ochranu našej spoločnosti.

7. Príjemca - spracovatelia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim poskytovateľom služieb podľa plnenia zmluvy a spracovateľom osobných údajov:

 • V prípade objednávky, cez webové stránky 1. Cestovnej agentúry -spoločnosť DARKMAY s.r.o., IČO 27539423, so sídlom Valdštejnská 381/6, Liberec, PSČ 461 01 - na základe poskytovania internetových a webových služieb
 • Spoločnosti zabezpečujúce organizovanie zájazdov, plavieb, letecké spoločnosti, ubytovacie kapacity a spoločnosti poskytujúce služby na základe zmluvy o zájazde
 • Spoločnosti zabezpečujúce cestovné poistenie
 • Spoločnosti predávajúce letenky
 • Spoločnosti autobusovej a vlakovej dopravy
 • Spoločnosti na predaj vstupeniek pre rôzne kultúrne a športové udalosti
 • Spoločnosti pre organizáciu kultúrnych a športových udalostí
 • Spoločnosti poskytujúce parkovanie na letiskách

8. Práva osôb, ktoré poskytujú osobné údaje - subjekt údajov. Subjekt údajov má v súlade so spracovaním osobných údajov a v súvislosti s nariadením GDPR tieto práva:

 • Právo, byť informovaný, aké údaje o Vás spracúvame 
 • Právo na písomné potvrdenie– výpis spracúvaných údajov
 • Právo na opravu – doplnenie osobných údajov
 • Právo na „zabudnutie“, vymazanie  osobných údajov, pokiaľ tieto údaje už nie sú potrebné na účely ,pre ktoré sa získali a boli spracúvané , alebo sa na ne nevzťahuje právny titul – „Oprávnený záujem“
 • Právo požadovať od 1. Cestovnej agentúry obmezenie spracovania z dôvodu:
  • že subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov  overiť 
  • že spracúvanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich využitia
  • že správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
  • že subjekt údajov vzniesol námietku proti spracúvaniu a pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody – „Oprávnený záujem“ správcu neprevažuje nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov
  • Právo preniesť svoje osobné údaje dalšiemu prevádzkovateľovi
  • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov
  • Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má na neho  právne účinky, alebo sa  ho obdobným spôsobom významne dotýká.
  • Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ považuje spracovanie údajov v rozpore s nariadením GDPR

V prípade, pokiaľ subjekt údajov nemá spôsobilosť na právne úkony, ich práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Subjekt údajov môže uplatniť svoje právo

 • Osobne v prevádzke 1. Cestovnej agentúry - Jungmannova 1033, 413 01 Roudnice nad Labem
 • Elektronicky - e-mailom- agentura@1-cestovni.cz

9. Naša spoločnosť nevyužíva automatizované spracovanie ani profilovanie. 

10. Osobné údaje subjektu údajov nebudú zverejnené - s výnimkou súťaží a to iba v prípade "súhlasu" daný subjektom údajov. V prípade súťaže budú všetky podmienky, spôsoby komunikácie a spracovanie osobných údajov pre tento účel vopred zverejnené.

11. Predávanie osobných údajov do zahraničia. Pri predávaní osobných údajov dodržujeme zásadu transparentnosti - informovanosti. Subjekt údajov bude informovaný kam a v akom rozsahu sú jeho osobné údaje zaslané a či sa jedná o krajinu v Európskej únii, ďalej len "EU", alebo mimo krajiny EU. K predávaniu osobných údajov do zahraničia dochádza jedine na základe plnenia zmluvy pri zakúpení zájazdu, ubytovania, letenky, prenájmu auta, alebo iných produktov v cestovnom ruchu v krajine mimo EU.

GDPR zakladné informácie